Prodi Ekonomi Syari’ah

Ketua STAIS Dharam Indramayu

Dr. H. Sanuri, M.Ag

Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

Arwani, S.E., M.AB

Sekretarsi Program Studi Ekonomi Syari’ah

Nuni Oktaviani, S.P., MM

Arwani, S.E., M.AB. (Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah)