PIMPINAN KAMPUS

Dr. H. SANURI, M.Ag

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

Drs. H. ILYAS, M.AB

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

H. ASRORUDDIN, M.Pd.I

Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

H. BURHANUDDIN, M.Pd.I

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu